1.          Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia). Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette. 
 2.          Rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.
 3.          A járművet tilos használni a következőkre:
 1.          Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.
 2.          A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.
 3.          Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:
 1.          A bérelt gépjárművel Magyarország területét csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhagyni. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Bérlő teljes körűen felel mindennemű kárért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért.
 2.          Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Bérleti Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
 3.          Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.
 4.       A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
 5.       Bérlő vagy bármely felhatalmazott vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:
 1.       Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadótól köteles intézkedést kérni. Műszaki hiba esetén a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol Bérbeadó előzetes engedélye nélkül bruttó 20.000 Ft költségig a gépjárművet megjavíttathatja Bérbeadó költségére (Nagy Dominik Ákos E.V. 2094 Nagykovácsi, Kültelek egyéb 505. névre szóló számla alapján, a bérleti díjból jóváírással rendezve). A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni. Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. 
 2.       Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani.
 3.       A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében
 4.       Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 10%-át, de minimum 100.000 Ft-ot, 1.000.000 Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 10%-át köteles kártérítésként megfizetni. Lopáskár és totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%-a, a vételi számla alapján. Lopás, totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól. A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:
 1.       A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült